Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
34492017106528
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (T).LÊ HỮU CẨN (250111761)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:54:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:54:08
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:54:08
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:54:08
 • Hồ sơ 34492017106528 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
32
34492017106527
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (Đ).NGUYỄN THẾ HÙNG (250297614)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:51:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:51:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:51:20
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:51:20
 • Hồ sơ 34492017106527 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
33
34492017106526
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (Đ).NGUYỄN ĐÌNH TUẤN (250251017)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:48:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:48:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:48:14
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:48:14
 • Hồ sơ 34492017106526 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
34
34492017106525
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (Đ).TRẦN THIỆN HÙNG (250104224)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:43:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:43:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:43:44
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:43:44
 • Hồ sơ 34492017106525 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
35
34492017106523
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • (Đ).VŨ THÀNH XUÂN (250232405)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:40:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:40:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:40:53
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:40:53
 • Hồ sơ 34492017106523 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
36
34492017106521
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (Đ).NGUYỄN XUÂN THƠI (250260871)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:36:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:36:18
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:36:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:36:18
 • Hồ sơ 34492017106521 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
37
34504033017100023
 • - Về việc: Đăng ký chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Viết GCN mới).
 • LÝ THỊ HIỀN (251234418)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 16:34:33
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 16:34:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:34:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:34:33
 • Hồ sơ 34504033017100023 đã trả kết quả tại CN Văn phòng đăng ký đất đai - Đà Lạt
38
34492017106519
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • PHAN VĂN KỶ (250428791)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:30:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:30:08
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:30:08
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:30:08
 • Hồ sơ 34492017106519 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
39
34492017106518
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (Đ).NGUYỄN THÀNH KHẮC (168277395)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:27:39
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:27:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:27:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:27:39
 • Hồ sơ 34492017106518 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
40
34492017106513
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (H).NGUYỄN THỊ THỦY (250475529)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:16:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:16:27
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:16:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:16:27
 • Hồ sơ 34492017106513 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
41
34492017106512
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (H).LƯƠNG ĐỨC BA (250886329)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:13:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:13:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:13:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:49
 • Hồ sơ 34492017106512 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
42
34502144117101006
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 12
 • PHAN QUÝ PHI (250846571)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 16:11:54
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 16:11:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:11:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:11:54
 • Hồ sơ 34502144117101006 đã trả kết quả tại Phòng Tài nguyên & Môi trường - TP Đà Lạt
43
34501440417100014
 • - Về việc: Tách thửa, hợp thửa đất (Trường hợp chỉnh lý ).
 • PHAN KHẮC ANH (250904923)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 16:11:24
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 16:11:24
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:11:24
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:11:24
 • Hồ sơ 34501440417100014 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
44
34502144117101005
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 12.
 • NGUYỄN PHẠM MINH UYÊN (026061231)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 16:10:13
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 16:10:13
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:10:13
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:10:13
 • Hồ sơ 34502144117101005 đã trả kết quả tại Phòng Tài nguyên & Môi trường - TP Đà Lạt
45
34501430017091050
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
 • NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG (250262232)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 16:07:15
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 16:07:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:07:15
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:07:15
 • Hồ sơ 34501430017091050 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt