Mức độ 4  Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu thủ tục: QT-28/GDCN/SOGDLD
Lượt xem: 2815
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp).

 Bước 1. Trường TCCN, cơ sở đào tạo TCCN lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở GDĐT phải có thông báo bằng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế về nội dung kê khai trong hồ sơ và lập biên bản kiểm tra theo mẫu 1, phụ lục V. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ phải hoàn tất việc kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo nếu đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định thì được phép bổ sung trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. Sau khi hoàn thiện, cơ sở đào tạo gửi báo cáo bằng văn bản về các nội dung đã bổ sung kèm minh chứng và 2 bộ hồ sơ hoàn thiện về Sở GDĐT.

- Nếu đảm bảo các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở GDĐT có quyết định cho phép mở ngành đào tạo;

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 03 tháng kể từ ngày có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện lại quy trình từ đầu.

Bước 4: Đến hẹn, cơ sở đào tạo liên hệ Bộ phập một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả.

- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo;
- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo.

File mẫu:

  • Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo; Tải về

- Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.
- Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.
- Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.
Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có) và phải được Bộ GDĐT chấp thuận bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến Sở GDĐT Lâm Đồng.
- Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể:
+ Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;
+ Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó có ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng với ngành đăng ký mở.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT (kèm mẫu 1, mẫu 2 Phụ lục II).
- Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo.
- Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 03 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.
- Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (sức khỏe, thể dục thể thao, nghệ thuật, đào tạo giáo viên), ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.