Mức độ 2  Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu thủ tục: QT-27/GDCN/SOGDLD
Lượt xem: 2230
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Bước 1. Tổ chức, cá nhân xin phép thành lập trường TCCN có nhu cầu giải thể trường lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

 Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra tình trạng thực tế của trường TCCN.

Căn cứ kết quả kiểm tra, phương án giải thể, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường TCCN.

Bước 3. UBND tỉnh ra Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường TCCN. Quyết định giải thể, cho phép giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường; và phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 4. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả.

Hồ sơ đề nghị giải thể.

File mẫu:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường TCCN.
- Phương án giải thể bảo đảm quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.