Mức độ 2  Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu thủ tục: QT-26/GDCN/SOGDLD
Lượt xem: 2322
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lâm Đồng.
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức thẩm định, lập hồ sơ trình UBND tỉnh.
- Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Chủ tịch UBND tỉnh phải có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp (trên cơ sở sáp nhập, chia tách).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường TCCN (để thành lập trường mới) lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

 Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

*Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập trường;

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thẩm định. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất việc sáp nhập, chia tách trường; không thống nhất việc sáp nhập, chia tách trường; chưa sáp nhập, chia tách trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

Bước 3. Sau khi thẩm định, nếu thống nhất việc sáp nhập, chia tách trường, Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường TCCN (trên cơ sở sáp nhập, chia tách). Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.

Bước 4. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả.

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường;
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường.

File mẫu:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Có Đề án sáp nhập, chia, tách trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.