Mức độ 2  Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

Ký hiệu thủ tục: QT-04/GDPT/SOGDDT
Lượt xem: 1919
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo Dục và Đào Tạo Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 /3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường trung học phổ thông lập hồ sơ đề nghị giải thể trường theo quy định và nộp tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng – số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân, báo cáo bằng văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường.

Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường.

Bước 4. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân xin phép giải thể trường liên hệ Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả.

Tờ trình xin giải thể trường của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường.

File mẫu:

- Có tờ trình xin giải thể trường của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường.
- Phương án giải thể trường phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.