Mức độ 2  Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực giáo dục

Ký hiệu thủ tục: QT-02/GD
Lượt xem: 2329
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 05 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lệ phí Theo quy định hiện hành.
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
- Luật Đất đai
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Quyết định số 1466/QĐ-TTg về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
Quyết định số 693/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
- Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng".

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ,Tết)

- Địa điểm: Văn thư đến thuộc VPUBND tỉnh.

 

Cán bộ TN&TKQ

VPUBND

 

0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ.

- Giấy TN&TKQ.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B2

Chuyển hồ sơ:

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý (chuyển song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

- Chuyển hồ sơ và dự thảo Quyết định đến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét (trình song song hồ sơ điện tử, có gắn tệp dự thảo)

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

 Chuyên viên (VX1)

02 ngày

- Dự thảo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

B4

Ký trình:

- Xem xét hồ sơ từ chuyên viên chuyển đến.

- Ký nháy Quyết định.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt (chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

(PVPVX)

01 ngày

- Ký nháy Quyết định

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B5

Ký duyệt:

- Xem xét, ký Quyết định từ Lãnh đạo Văn phòng chuyển đến.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ giải quyết cho văn thư đi (chuyển song song với hồ sơ điện tử - chuyên viên xử lý thay)

Lãnh đạo UBND tỉnh

(PCTVX)

01 ngày

- Ký Quyết định.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B6

Tiếp nhận kết quả:

- Văn thư đi tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Lãnh đạo UBND tỉnh chuyển xuống (thông qua chuyên viên)

- Cho số, nhân bản, cập nhật thông tin.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho cán bộ TN&TKQ (Chuyển song song với hồ sơ điện tử).

Văn thư đi

0,5 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Lưu Quyết định.

B7

Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận kết quả từ văn thư đi chuyển đến.

- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi hồ sơ và trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức (song song với hồ sơ điện tử)

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với Sở/ngành để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan.

+ Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với Sở/Ngành để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ quá hạn: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho Sở/Ngành.

- Gửi phiếu lấy ý kiến đánh giá chất lượng thực hiện Thủ tục hành chính hoặc thực hiện trên hệ thống thư điện tử công vụ, Website của VP.UBND tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

 

- Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 của Luật Đầu tư.
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư.
- Ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan.

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi