Mức độ 2  Chấp thuận chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: QT-02/KHĐT
Lượt xem: 1801
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 05 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Quy chế làm việc theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đề án đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Các văn bản khác có liên quan.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ :

- Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ,Tết)

- Địa điểm: Văn thư đến thuộc VPUBND tỉnh.

 

 

Cán bộ TN&TKQ

 

1/4 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ.

 

- Giấy TN&TKQ.

 

B2

Chuyển hồ sơ:

-         Chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý (chuyển song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

-         Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản;

- Chuyển hồ sơ và văn bản dự thảo đến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét (trình song song hồ sơ điện tử, có gắn tệp dự thảo)

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Chuyên viên

(NV1)

02 ngày

- Văn bản dự thảo

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

B4

Ký trình:

- Xem xét hồ sơ từ chuyên viên chuyển đến.

- Ký nháy văn bản dự thảo.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt (chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (PVPTH)

1,5 ngày

- Ký nháy văn bản.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

 

B5

Ký duyệt:

- Xem xét, phê duyệt văn bản từ Lãnh đạo Văn phòng chuyển đến.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ giải quyết cho văn thư đi (chuyển song song với hồ sơ điện tử - chuyên viên xử lý thay)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế

 

 

 

01 ngày

- Ký duyệt văn bản trình.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

 

B6

Tiếp nhận kết quả:

- Văn thư đi tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Lãnh đạo UBND tỉnh chuyển xuống (thông qua chuyên viên)

- Cho số, nhân bản, cập nhật thông tin.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho cán bộ TN&TKQ (Chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Văn thư đi

 

1/4 ngày

 

- Lưu văn bản giải quyết.

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

B7

Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận kết quả từ văn thư đi chuyển đến.

- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi hồ sơ và trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức (song song với hồ sơ điện tử)

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với Sở/ngành để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan.

+ Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với Sở/Ngành để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ quá hạn: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho Sở/Ngành.

- Gửi phiếu lấy ý kiến đánh giá chất lượng thực hiện Thủ tục hành chính hoặc thực hiện trên hệ thống thư điện tử công vụ, Website của VP.UBND tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
- Bản sao các tài liệu sau: văn bản liên quan đến nội dung cần điều chỉnh; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; tờ khai thuế thu nhập; GCNĐT đã cấp; biên bản họp HĐTV; năng lực tài chính của nhà đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến lúc điều chỉnh.

File mẫu:

- Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi