Mức độ 2  Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do UBND tỉnh Quyết định đầu tư)

Ký hiệu thủ tục: QT-03/KHĐT
Lượt xem: 2130
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 05 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ :

- Tiếp nhận hồ sơ từ các Sở/ngành

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ,Tết)

- Địa điểm: Văn thư đến thuộc VPUBND tỉnh.

 

 

Cán bộ TN&TKQ

 

½ ngày

- Giấy TN&TKQ.

- Sổ theo dõi hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

B2

Chuyển hồ sơ:

-         Chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý (chuyển song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

-         Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản;

- Chuyển hồ sơ và văn bản dự thảo đến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét (trình song song hồ sơ điện tử, có gắn tệp dự thảo)

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Chuyên viên

(KH)

02 ngày

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ).

- Văn bản dự thảo

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B4

Ký trình:

- Xem xét hồ sơ từ chuyên viên chuyển đến.

- Ký nháy văn bản dự thảo.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt (chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Lãnh đạoVăn phòng UBND tỉnh

(PVPTH)

½ ngày

- Ký nháy văn bản.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B5

Ký duyệt:

- Xem xét, phê duyệt văn bản từ Lãnh đạo Văn phòng chuyển đến.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ giải quyết cho văn thư đi (chuyển song song với hồ sơ điện tử - chuyên viên xử lý thay)

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày

- Ký duyệt văn bản trình.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B6

Tiếp nhận kết quả:

- Văn thư đi tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Lãnh đạo UBND tỉnh chuyển xuống (thông qua chuyên viên)

- Cho số, nhân bản, cập nhật thông tin.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho cán bộ TN&TKQ (Chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Văn thư đi

 

½ ngày

 

- Lưu văn bản giải quyết.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

 

B7

Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận kết quả từ văn thư đi chuyển đến.

- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi hồ sơ và trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức (song song với hồ sơ điện tử)

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với Sở/ngành để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan.

+ Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với Sở/Ngành để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ quá hạn: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho Sở/Ngành.

- Gửi phiếu lấy ý kiến đánh giá chất lượng thực hiện Thủ tục hành chính hoặc thực hiện trên hệ thống thư điện tử công vụ, Website của VP.UBND tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ

 

 

- Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

1- Quyết định chủ trương đầu tư
2- Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư do các Sở xây dựng chuyên ngành trình
3- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư do chủ đầu tư trình
4- Ý kiến góp ý của các Sở chuyên ngành (nếu dự án gồm nhiều hạng mục liên quan đến nhiều sở xây dựng chuyên ngành quản lý, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở chuyên ngành quản lý theo từng lĩnh vực)
5- Dự án đầu tư
6- Thuyết minh thiết kế cơ sở
7- Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở
8- Báo cáo khảo sát và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

File mẫu:

Đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định và có văn bản thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi