Mức độ 2  Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Ký hiệu thủ tục: QT-01/ĐĐ
Lượt xem: 1688
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Đất đai (dùng cho tổ chức)
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 03 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Theo quy định hiện hành
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính ở địa phương.
- Quy chế làm việc theo quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng
- Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Thứ tự

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Tiếp nhận hồ sơ :

- Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ,Tết)

- Địa điểm: Văn thư đến thuộc VPUBND tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ

 

1/4 ngày

 

- Giấy TN&TKQ.

- Sổ theo dõi hồ sơ.

 

B2

Chuyển hồ sơ:

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý (chuyển song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

       - Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

Cán bộ TN&TKQ

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

 

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản;

- Chuyển hồ sơ và văn bản dự thảo đến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét (trình song song hồ sơ điện tử, có gắn tệp dự thảo)

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chuyên viên thụ lý hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Chuyên viên

(ĐC) 

01 ngày

 

 

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ).

 

- Văn bản dự thảo

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

B4

Ký trình:

- Xem xét hồ sơ từ chuyên viên chuyển đến.

- Ký nháy văn bản dự thảo.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt (chuyển song song với hồ sơ điện tử).

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND

(PVPTD)

 ½ ngày

 

 

 

- Ký nháy văn bản.

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

B5

Ký duyệt:

- Xem xét, phê duyệt văn bản từ Lãnh đạo Văn phòng chuyển đến.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ giải quyết cho văn thư đi (chuyển song song với hồ sơ điện tử - chuyên viên xử lý thay)

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

(PCTSX)

01 ngày

 

- Ký duyệt văn bản trình.

 

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

B6

Tiếp nhận kết quả:

- Văn thư đi tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Lãnh đạo UBND tỉnh chuyển xuống (thông qua chuyên viên)

- Cho số, nhân bản, cập nhật thông tin.

- Ký phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

- Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho cán bộ TN&TKQ (Chuyển song song với hồ sơ điện tử).

Văn thư đi

1/4 ngày

- Lưu văn bản giải quyết.

- Phiếu kiểm soát quá trình thực hiện TTHC.

B7

Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận kết quả từ văn thư đi chuyển đến.

- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi hồ sơ và trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức (song song với hồ sơ điện tử)

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với Sở/ngành để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan.

+ Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với Sở/Ngành để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ quá hạn: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho Sở/Ngành.

- Gửi phiếu lấy ý kiến đánh giá chất lượng thực hiện Thủ tục hành chính hoặc thực hiện trên hệ thống thư điện tử công vụ, Website của VP.UBND tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ

 

 

 

- Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

- Đơn xin giao đất, thuê đất;
- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.
- Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì thay bằng bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
- Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì thay bằng Giấy phép khai thác khoáng;
- Trường hợp sử dụng đất lâm nghiệp thì phải có hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng kèm theo văn bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định;
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

File mẫu:

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
- Có trong kế hoạch sử dụng hàng năm cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt;
- Đất đã được thu hồi và giải phóng mặt bằng; nếu chưa thực hiện thì phải thực hiện trước công tác lập hồ sơ chấp thuận phạm vi ranh giới, hoặc đã thỏa thuận bồi thường xong

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi