Mức độ 2  Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận

Ký hiệu thủ tục: QT-01/KNTC
Lượt xem: 2073
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Khiếu nại - tố cáo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Luật Khiếu nại năm 2011;
- Luật Tố cáo năm 2011;
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012;
- Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội
- Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”.
- Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, thi hành các Luật, Pháp lệnh nói trên.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Người có yêu cầu về khiếu nại, tố cáo viết đơn gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Người khiếu nại, tố cáo

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ mục 5.2

B2

Khi người khiếu nại, tố cáo gửi đơn, thư trực tiếp hoặc gửi qua công tác tiếp dân thì cán bộ tiếp dân tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển giao cho Bộ phận Văn thư; nếu gửi trực tiếp tại Văn phòng thì Bộ phận Văn thư thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận. Tất cả đơn, thư nhận trực tiếp hay qua bưu điện đều được chuyển đến bộ phận Văn thư để cập nhật họ tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố cáo vào Chương trình phần mềm Quản lý hồ sơ công việc; đồng thời, thực hiện các thủ tục quản lý văn bản đến theo quy định (Phiếu giải quyết văn bản đến).

            Quá trình tiếp nhận, nếu người khiếu nại, tố cáo có yêu cầu lấy biên nhận, thì cán bộ tiếp nhận đơn, thư cấp Phiếu nhận hồ sơ cho người khiếu nại, tố cáo.

- Cán bộ tiếp công dân

- Văn thư

½ ngày

 

B3

Văn thư trình Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Lãnh đạo Văn phòng xem xét, giao nhiệm vụ

Văn thư

Lãnh đạo UBND tỉnh

½ ngày

 

B4

Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Văn phòng xem đơn, thư; ghi ý kiến chỉ đạo và trả Văn thư để chuyển cho Ban tiếp công dân hoặc chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực

Văn phòng

Ban Tiếp công dân

01 ngày

 

 

B5

Chuyên viên phụ trách giải quyết đơn, thư có trách nhiệm cập nhật vào Chương trình phần mềm Quản lý đơn thư Khiếu nại, tố cáo của Văn phòng. Theo nội dung đơn thư, căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chuyên viên thực hiện việc phân loại đơn, thư; dự thảo văn bản tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách (hoặc Lãnh đạo Văn phòng phụ trách) hướng dẫn, trả đơn hoặc chuyển đơn đối với trường hợp đơn, thư không thuộc thẩm quyền hoặc thực hiện việc lưu đơn theo dõi đối với đơn thư trùng lặp đã có  văn bản xử lý 1 lần theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

            Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan tham mưu theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan tham mưu đến hạn chưa có báo cáo thì lập phiếu báo hoặc tùy vụ việc khiếu nại, tố cáo để có Công văn chỉ đạo giải quyết.

Chuyên viên

04 ngày

 

B6

Chuyên viên trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm tra, chỉnh sửa nội dung văn bản. Trường hợp nhất trí như dự thảo văn bản của Chuyên viên, thì Lãnh đạo Văn phòng thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành hoặc ký tắt để trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành. Trường hợp Lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo UBND tỉnh có chỉnh sửa dự thảo văn bản, thì trả lại cho chuyên viên để hoàn chỉnh dự thảo và trực tiếp trình Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban bành.

Lãnh đạo UBND tỉnh

+ Thời gian thực hiện công việc của Lãnh đạo Văn phòng:   01 ngày.

            + Thời gian thực hiện công việc của Lãnh đạo UBND tỉnh: 01 ngày

 

B7

Ngay sau khi văn bản đã được Lãnh đạo UBND tỉnh ký hoặc Lãnh đạo Văn phòng thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, chuyên viên theo dõi chuyển cho Bộ phận Văn thư thông qua Chương trình phần mềm Quản lý hồ sơ công việc - kể cả việc chuyển văn bản giấy và hồ sơ liên quan (nếu có).

            Bộ phận Văn thư vào số “Văn bản đi”, thực hiện phô-tô nhân bản, đóng dấu và phát hành.

Văn thư

Chuyên viên phòng chuyên môn

½ ngày

Văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo

B8

Chuyên viên thực hiện việc cập nhật thông tin văn bản đã ban hành vào Chương trình phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện việc lưu hồ sơ theo quy định.

Phòng chuyên môn

½ ngày

 

 

- Đơn của người của người khiếu nại, tố cáo.
- Quyết định hành chính hoặc bằng chứng về hành vi hành chính bị khiếu nại; Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với vụ việc khiếu nại giải quyết lần 2).
- Các chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo; người bị khiếu nại, tố cáo cung cấp

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi