Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản Bản tin.

Ký hiệu thủ tục: QT_35/BC/SoTTTT
Lượt xem: 3155
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí Theo quy định của Bộ tài chính.
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin Ban hành quy chế xuất bản Bản tin.
- Quyết định số 3865/QĐ - BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Về việc uỷ quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản Bản tin.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

B2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

Trưởng phòng Báo chí Xuất bản

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì gửi văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) cho tổ chức/công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, chuyên viên thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết, nêu rõ lý do

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

B4

Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Giấy phép trình xem xét, ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

B5

Xem xét, ký duyệt

Ký nháy của Lãnh đạo phòng

Ký duyệt của lãnh đạo Sở

B6

- Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ lưu hồ sơ

- In, phát hành Giấy phép, chuyển về bộ phận một cửa

Bộ phận văn thư

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

B7

Chuyên viên bộ phận một cửa  có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức/công dân

Chuyên viên

bộ phận một cửa

 

- 01 Đơn xin cấp giấy phép xuất bản Bản tin (theo mẫu).
- 01 Bản sao Quyết định thành lập cơ quan tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- 01 Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin (theo mẫu).
- 03 Bản thảo (maket) của Bản tin có đóng dấu của đơn vị xin cấp giấy phép.

File mẫu:

  • Đơn xin cấp giấy phép xuất bản Bản tin Tải về
  • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Tải về

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi