Tìm thấy 165 thủ tục

Mức độ 4
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Mức độ 4
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Lâm Đồng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 4
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên
Mức độ 4
Cấp lại thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trong trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 4
Hợp nhất văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 4
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 4
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Loading...