Tìm thấy 37 thủ tục

Mức độ 4
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin.
Mức độ 4
Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản Bản tin
Mức độ 4
Tổ chức họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Tổ chức họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Cấp Giấy phép Bưu chính
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng.
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 2
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng.
Mức độ 4
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
Mức độ 4
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mức độ 4
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
Loading...