Tìm thấy 38 thủ tục

Mức độ 4
Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn.
Mức độ 4
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mức độ 4
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Loading...