Tìm thấy 25 thủ tục

Mức độ 2
THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT)
Mức độ 2
THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGUỒN VỐN NSNN THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
Mức độ 2
THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT)
Mức độ 4
THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẺ
Mức độ 4
THỦ TỤC MUA QUYỂN HÓA ĐƠN
Mức độ 4
THỦ TỤC XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC
Mức độ 4
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI
Mức độ 4
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH TIÊU HỦY TÀI SẢN CÔNG
Mức độ 4
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỞNG HỢP THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A,B, C, D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 41 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Mức độ 4
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC
Mức độ 4
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG
Mức độ 4
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Mức độ 4
THỦ TỤC XÁC LẬP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG
Loading...