Tìm thấy 73 thủ tục

Mức độ 3
Thủ Tục Tiếp Nhận Đối Tượng Bảo Trợ Xã Hội Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn Vào Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội, Nhà Xã Hội
Mức độ 3
Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Khuyết Tật
Mức độ 3
Thủ Tục Cấp Lại Hoặc Điều Chỉnh Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Khuyết Tật
Mức độ 3
Thủ Tục Cấp Gấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Mức độ 3
Thủ Tục Điều Chỉnh, Cấp Lại Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Mức độ 3
Thủ Tục Công Nhận Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Sử Dụng Từ 30% Tổng Số Lao Động Trở Lên Là Người Khuyết Tật
Mức độ 3
Thủ Tục Gia Hạn Quyết Định Công Nhận Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Sử Dụng Từ 30% Tổng Số Lao Động Trở Lên Là Người Khuyết Tật
Mức độ 3
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ 3
Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn
Mức độ 3
Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)
Mức độ 3
Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).
Loading...