Tìm thấy 33 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường TCCN
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (cấp trung học phổ thông)
Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học phổ thông).
Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học trung học phổ thông)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ
Loading...