Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Mức độ 3
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp II trở xuống (trừ mỏ vật liệu xây dựng) đối với những dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Loading...