Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
Mức độ 2
Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký nội quy lao động
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.
Mức độ 2
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
Mức độ 2
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo.
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình
Loading...