Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Mức độ 2
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư và thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định toà án, trọng tài
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
Mức độ 2
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục Đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Mức độ 2
Thủ tục Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 2
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
Loading...