Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Thủ tục rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II,III
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 2
Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Loading...