Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Mức độ 2
Cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Mức độ 2
Phê duyệt hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài)
Mức độ 2
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát - quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách
Mức độ 2
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ không thuộc vốn ngân sách
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) đối với các dự án không sử dụng đất rừng và không liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) đối với các dự án có sử dụng đất rừng - ngoại trừ các dự án liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư không sử dụng đất rừng
Mức độ 2
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư có sử dụng đất rừng
Loading...