Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật
Mức độ 2
Chuyển hồ sơ trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đi nơi khác
Mức độ 2
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng người cao tuổi
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật (cấp phường)
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (cấp phường)
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật.
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi.
Mức độ 2
Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ không có người nuôi dưỡng, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo
Loading...