Tìm thấy 3852 thủ tục

Mức độ 2
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với lĩnh vực Vận tải (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)
Mức độ 2
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Mức độ 2
Thành lập: Hội đồng thẩm định ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (Đề án bảo vệ môi trường chi tiết)
Mức độ 2
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Môi trường
Mức độ 2
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Môi trường
Mức độ 2
Phê duyệt Điều lệ Hội quần chúng
Mức độ 2
Phê duyệt thành lập tổ chức Hội quần chúng
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước.
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 2
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất (lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)
Mức độ 2
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất (với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)
Mức độ 2
Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác nước mặt (dưới 2m3/s đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và dưới 2.000kw cho hệ thống phát điện và dưới 50.000m3/ngày đêm với mục đích khác)
Loading...