Tìm thấy 33 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ
Mức độ 2
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
Mức độ 3
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Loading...