Tìm thấy 5004 thủ tục

Mức độ 3
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ 2
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Mức độ 2
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Mức độ 3
Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Mức độ 3
Cấp, gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
Mức độ 3
Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm
Mức độ 3
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất (lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)
Mức độ 3
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất (với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh)
Mức độ 3
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 3
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực giáo dục
Mức độ 3
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Loading...