Tìm thấy 4376 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 3
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực giáo dục
Mức độ 3
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do UBND tỉnh Quyết định đầu tư)
Mức độ 3
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án do UBND tỉnh Quyết định đầu tư
Mức độ 3
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)
Mức độ 3
Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 3
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Thủy điện, Công nghiệp
Mức độ 3
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Điện và Công nghiệp
Mức độ 3
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 3
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 3
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức
Loading...