Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo VP UBND Tỉnh Lâm Đồng VP UBND Tỉnh Lâm Đồng

 • Điện thoại: 063 3822 307

Logo Ban Quản lý các KCN Ban Quản lý các KCN

 • Điện thoại: 063.3549103
 • Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: 063 3822 295
 • Email: sct@lamdong.gov.vn
 • Fax: 063 3828 953

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: 063.3833492
 • Email: sgtvt@lamdong.gov.vn

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: 0633. 822.488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: 063.3826448
 • Email: skhcn@lamdong.gov.vn

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: 063.3541982
 • Email: sldtbxh@lamdong.gov.vn

Logo Sở Ngoại Vụ Sở Ngoại Vụ

 • Điện thoại: (063).3821034
 • Email: songoaivu@lamdong.gov.vn

Logo Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn

 • Điện thoại: 063 3828 630
 • Email: snnptnt@lamdong.gov.vn

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: 063.3837971
 • Email: SNV@lamdong.gov.vn

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 063 3541 546
 • Email: stttt@lamdong.gov.vn

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: 063.3532653
 • Email: stc@lamdong.gov.vn

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 0263.3832302
 • Email: banbientaptnmt@lamdong.gov.vn

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: 063.3829346
 • Email: stp@lamdong.gov.vn

Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Điện thoại: 063 3822 141
 • Email: bbtsovhttdl@lamdong.gov.vn

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 063 3822 267
 • Email: sxd@lamdong.gov.vn

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 063.3822336
 • Email: haytelamdong@yahoo.com.vn

Logo UBND Thành phố Đà Lạt UBND Thành phố Đà Lạt

 • Điện thoại: 0263 3822 386
 • Email: vhttdalat@lamdong.gov.vn

Logo UBND Thành phố Bảo Lộc UBND Thành phố Bảo Lộc

 • Điện thoại: 063.3711030
 • Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Lạc Dương UBND Huyện Lạc Dương

 • Điện thoại: 063.3502078
 • Email: vhttlacduong@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Đức Trọng UBND Huyện Đức Trọng

 • Điện thoại: 063.3843136
 • Email: vhttductrong@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Đơn Dương UBND Huyện Đơn Dương

 • Điện thoại: 063.3622111
 • Email: ubnddonduong@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Lâm Hà UBND Huyện Lâm Hà

 • Điện thoại: 063.3685050
 • Email: bbtlamha@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Đam Rông UBND Huyện Đam Rông

 • Điện thoại: 063.3616064
 • Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Di Linh UBND Huyện Di Linh

 • Điện thoại: 063 3870 365
 • Email: bbtdilinh@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Bảo Lâm UBND Huyện Bảo Lâm

 • Điện thoại: 0633.877027
 • Email: bbtbaolam@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Đạ Huoai UBND Huyện Đạ Huoai

 • Điện thoại: 063.3875418
 • Email: ubnddahuoai@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Đạ Tẻh UBND Huyện Đạ Tẻh

 • Điện thoại: 063.3880348
 • Email: bbtdateh@lamdong.gov.vn

Logo UBND Huyện Cát Tiên UBND Huyện Cát Tiên

 • Điện thoại: 063.3890001
 • Email: bbtcattien@lamdong.gov.vn