Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học trung học phổ thông)

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông

Loading...