Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông

Loading...