Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên, Giáo dục hòa nhập

Loading...