Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường TCCN

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp

Loading...