Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông

Loading...