Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực giáo dục

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông

Loading...