Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư

Loading...