Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư

Loading...