Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án do UBND tỉnh Quyết định đầu tư

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư

Loading...