Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do UBND tỉnh Quyết định đầu tư)

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư

Loading...