Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Đất đai (dùng cho tổ chức)

Loading...