Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư

Loading...