Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
92
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
93
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
94
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
95
Cấp giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
96
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
97
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
98
Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
99
Cấp giấy phép tháo dỡ công trình, nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
100
Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
101
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
102
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
103
Cấp phép cải tạo, sửa chữa công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
104
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
105
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng