Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Mức độ 3
62
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Mức độ 3
63
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Mức độ 3
64
Cấp giấy xác nhận quảng cáo thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Mức độ 3
65
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu.
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
66
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
67
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
68
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
69
Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
70
Thủ tục tiếp đoàn nước ngoài
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
71
Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
72
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
73
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
74
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
75
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương