Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
661
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
662
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
663
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
664
Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
665
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
666
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
667
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khóang sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
668
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khóang sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
669
Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
670
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
671
Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
672
Đăng ký thu hồi cát, sỏi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
673
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
674
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên khoáng sản
Mức độ 3
675
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên - môi trường