Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
47
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
48
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
49
Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng BTXH thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh (chuyển đi)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
50
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
51
Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
52
Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
53
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
54
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng BTXH thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh (chuyển đến)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
55
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật khi thay đổi nơi cư trú (chuyển đến)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
56
Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
57
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
58
Trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
59
Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
60
Thủ tục cấp thẻ BHYT cho các đối tượng quy định tại Thông tư 25 năm 2016 của Bộ Lao Động Thương binh và xã hội đang sinh sống tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Cấp thẻ BHYT