Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
32
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
33
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
34
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 3
35
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một Công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 3
36
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 3
37
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 3
38
Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Đấu giá tài sản
Mức độ 3
39
Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
40
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Tư vấn pháp luật
Mức độ 3
41
Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Tư vấn pháp luật
Mức độ 3
42
Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
BTTP_Tư vấn pháp luật
Mức độ 3
43
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
44
Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
45
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ