Tìm thấy 1156 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
Mức độ 3
2
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
Mức độ 3
5
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
Mức độ 3
6
Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh:
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
Mức độ 3
7
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
Mức độ 3
8
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
Mức độ 3
9
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
10
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
11
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
12
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)
Mức độ 3
15
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (cũ)