Đến tháng 12
Tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết

97,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 07/12/2021)