Đến tháng 10
Tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết

98,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2020)