Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Tỉnh Lâm Đồng 73 0 0 12 14 0 0 85.7 % 14.3 % 0 %
BQL các Khu công nghiệp 38 4 3 16 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 88 21 12 1583 1594 0 2 65.8 % 34.2 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 49 15 13 46 47 1 0 97.9 % 0 % 2.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 62 10 5 108 108 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 35 0 16 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 56 0 60 17 12 2 0 58.3 % 25 % 16.7 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 72 14 2 33 33 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 8 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 101 4 2 110 130 0 0 92.3 % 7.7 % 0 %
Sở Nội vụ 78 11 0 2 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 7 23 8 6 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 21 1 1 19 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 77 8 0 33247 33336 780 233 90.3 % 7.4 % 2.3 %
Sở Tư pháp 134 17 15 23 23 2 0 91.3 % 0 % 8.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 19 17 96 114 7 0 88.6 % 5.3 % 6.1 %
Sở Xây dựng 41 12 0 123 127 2 2 97.6 % 0.8 % 1.6 %
Sở Y tế 74 31 34 189 131 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
UBND Thành phố Đà Lạt 379 51 18 6260 5909 466 12 87.3 % 4.8 % 7.9 %
Thanh Tra Tỉnh 10 0 0 24 24 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Bảo Lộc 5 0 0 8495 8627 418 4 93.4 % 1.7 % 4.9 %
UBND Huyện Lạc Dương 2 0 0 749 734 11 1 98 % 0.5 % 1.5 %
UBND Huyện Đức Trọng 0 0 0 6339 6330 27 31 98.9 % 0.7 % 0.4 %
UBND Huyện Đơn Dương 4 0 0 2934 2963 63 18 96.8 % 1 % 2.2 %
UBND Huyện Lâm Hà 0 0 0 3817 3451 407 25 86.1 % 2.1 % 11.8 %
UBND Huyện Đam Rông 0 0 0 1657 1642 76 3 92.9 % 2.5 % 4.6 %
UBND Huyện Di Linh 2 0 0 3734 3557 107 38 96 % 1 % 3 %
UBND Huyện Bảo Lâm 0 0 0 3308 3156 92 5 95.3 % 1.8 % 2.9 %
UBND Huyện Đạ Huoai 2 0 0 1311 1333 7 12 99 % 0.5 % 0.5 %
UBND Huyện Đạ Tẻh 0 0 0 750 812 103 0 83 % 4.3 % 12.7 %
UBND Huyện Cát Tiên 2 0 0 2637 2965 43 7 98 % 0.6 % 1.4 %
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 1583
Giải quyết: 1594
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 65.8%
Đúng hạn: 34.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 108
Giải quyết: 108
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 58.3%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 16.7%
Mức độ 2: 72
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 101
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 110
Giải quyết: 130
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 78
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 77
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 33247
Giải quyết: 33336
Trễ hạn: 780
Trước hạn: 90.3%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 8.7%
Mức độ 2: 89
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 96
Giải quyết: 114
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 6.1%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 123
Giải quyết: 127
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 74
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 189
Giải quyết: 131
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 379
Mức độ 3: 51
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 6260
Giải quyết: 5909
Trễ hạn: 466
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 7.9%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 24
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8495
Giải quyết: 8627
Trễ hạn: 418
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 4.9%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 749
Giải quyết: 734
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6339
Giải quyết: 6330
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2934
Giải quyết: 2963
Trễ hạn: 63
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3817
Giải quyết: 3451
Trễ hạn: 407
Trước hạn: 86.1%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 11.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1657
Giải quyết: 1642
Trễ hạn: 76
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 4.6%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3734
Giải quyết: 3557
Trễ hạn: 107
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3308
Giải quyết: 3156
Trễ hạn: 92
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1311
Giải quyết: 1333
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 750
Giải quyết: 812
Trễ hạn: 103
Trước hạn: 83%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 12.7%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2637
Giải quyết: 2965
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 1.4%