CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.004988.000.00.00.H36 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 1.004991.000.00.00.H36 Giải thể trường THPT chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 1.004999.000.00.00.H36 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
34 1.005008.000.00.00.H36 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 1.005015.000.00.00.H36 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập (hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36 1.005025.000.00.00.H36 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
37 1.005036.000.00.00.H36 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 1.005043.000.00.00.H36 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 1.005049.000.00.00.H36 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 1.005057.000.00.00.H36 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 1.005061.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 1.005062.000.00.00.H36 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
43 1.005065.000.00.00.H36 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 1.005067.000.00.00.H36 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 1.005069.000.00.00.H36 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân