CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005144.000.00.00.H36 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 1.004435.000.00.00.H36 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 1.001714.000.00.00.H36 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 1.002981.000.00.00.H36 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 1.005090.000.00.00.H36 Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc
6 1.000288.000.00.00.H36 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục Mầm non
7 1.000715.000.00.00.H36 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Mầm non
8 1.000713.000.00.00.H36 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Tiểu học
9 1.000270.000.00.00.H36 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
10 1.000691.000.00.00.H36 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục Trung học
11 1.000711.000.00.00.H36 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học
12 1.001088.000.00.00.H36 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 1.001942.000.00.00.H36 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 1.004436.000.00.00.H36 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 1.005053.000.00.00.H36 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân