STT Tên văn bản Xem Tải về
1 UBND huyện Đơn Dương - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
2 UBND huyện Di Linh - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
3 UBND huyện Lạc Dương - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
4 UBND huyện Bảo Lâm - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
5 UBND huyện Cát Tiên - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
6 Kết quả đánh giá giải quyết TTHC các quý cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
7 UBND huyện Đạ Huoai - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
8 UBND tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm >>
9 UBND thành phố Bảo Lộc - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
10 UBND huyện Lâm Hà - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
11 UBND huyện Đức Trọng - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
12 UBND huyện Đam Rông - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
13 UBND huyện Đạ Tẻh - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
14 UBND thành phố Đà Lạt - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
15 TP Đà Lạt: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 tại các UBND phường, xã tr Xem thêm >>
16 Huyện Lâm Hà: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, thị trấn năm 2019 trên đ Xem thêm >>
17 Huyện Đơn Dương: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
18 Huyện Cát Tiên: Bá cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
19 Huyện Đạ Huoai: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2019 trê Xem thêm >>
20 TP Bảo Lộc: Báo cáo về việc xếp hạng tự đánh giá kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính cấp xã năm 2019 của UBND Xem thêm >>