Mức độ 4  Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Ký hiệu thủ tục: 2.000672.000.00.00.H36
Lượt xem: 1508
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Lâm Đồng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuPhí

Theo quy định

Lệ phí

Không.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; - Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; - Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, gửi hồ sơ qua đường công văn tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng (Tầng 1, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp Đà Lạt), hoặc qua mạng điện tử theo địa chỉ: motcua.lamdong.gov.vn.

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: công chức căn cứ vào dấu bưu điện ngày nhận hồ sơ để viết giấy biên nhận, vào Sổ nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý thương mại giải quyết; nếu hồ sơ thiếu, công chức căn cứ vào thông tin liên lạc có trong hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Trường hợp gửi qua mạng điện tử, tổ chức cá nhân nộp trên hệ thống motcua.lamdong.gov.vn. Công chức sẽ tiếp nhận trong ngày và chuyển cho Phòng quản lý Thương mại giải quyết.

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

c) Bước 3: Thẩm định tại cơ sở

Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương) có trách nhiệm đi thẩm định, kiểm tra tại cơ sở.

- Trường hợp kết quả thẩm định không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy xác nhận cho thương nhân.

- Trường hợp kết quả thẩm định phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận cho thương nhân theo Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

d) Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ vào Phiếu nhận hồ sơ, thương nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nộp phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Theo mẫu); - Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).


File mẫu:

  • - Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Tải về

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. - Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.